Хамгаалалтын захиргааны 2017 оны нэмэлт санхүүжилтээр Хатгал хэсгийн Дээд модот булан, Ардагийн сайранд  байгаль хамгаалагчийн хяналтын 4*4-ийн харьцаатай хяналтын постыг байгаль хамгаалагч нарын хүчээр байрьсан. Ханх сумын  Шивдэг, Хавцалд мөн 4*4 харьцаатай байгаль хамгаалагчийн хяналтын байр нийт 4 газарт барьж ашиглалтанд оруулж  эрсдэл бүхий үе, аялал жуулчлалын ачаалалын үеүдэд мэдээлэл сурталчилгаа хүргэх, хяналт тавих зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now