Хатгал нэвтрэх цэгийн постны байрыг “”Хөвсгөл Хангай” жуулчны баазын дэмжлэгтэйгээр 500 000 төгрөгөөр тохижуулан доторлогоо хийсэн.

Ханх, Хатгал нэвтрэх цэг дээр том самбар-2 ш

Хамгаалалтын захиргааны танилцуулга самбар-1ш

Биологийн төрөл зүйлийн мэдээлэл-1ш

Аялал жуулчлалын маршрут- 2ш

Жуулчны баазуудын мэдээлэл- 2ш

зэргийг багтаасан 8 ширхэг самбарыг МОН9183 төсөлтэй хамтран хийж Хатгал нэвтрэх цэг, Эгийн голын гүүр, Жанхайн даваа, Чөчүүгийн ам, Сантын даваа, Хавцлын даваа, Шивдэгийн даваа, Ханхын нэвтрэх цэг зэрэг  газруудад байрлуулсан.  Эдгээр  самбарыг хийж байрлуулснаар аялагч, амрагчид шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг авах боломж бүрдсэн.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now