Хүүхэд   багачуудад   байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчилах, ач холбогдол, үүргийг ойлгуулах зорилгоор хамгаалалтын захиргаанаас жил бүр   толорхой хөтөлбөрт хичээлүүдийг Ханх сум, Хатгал тосгоны  ЕБС-ын өсвөрийн байгаль хамгаалагч  6 бүлгийн сурагчдад   эхний шатанд хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, байгаль хамгаалагчийн ажил үүргийн талаар, хоёр дугаар шатанд  Хөвснөл нуур орчмын шувуудын судалгааны дүн болон  шувуу ажиглалты г хэрхэн хийх, юуг анхаарах,  зэрлэг амьтдын ул мөрөөр таних онцлог зэргийг багтаасан нийт 2 цагийн хичээлийг  3 удаа тус тус нийт  128 сурагчдад заалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now