Хөвсгөл нуурын усны чанарын нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж, нуурын экосистемд нөлөөлж буй нөлөөллийг тодорхойлох замаар тогтмол хянах, цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх усны чанарын хяналтын хөтөлбөр боловсруулах зорилгоор  усны чанарын судалгааг  Хөвсгөлийн БЦГ– т хэрэгжиж буй  MON (9183) төслийн санхүүжилтээр 2017 оноос эхлэн  3 жилийн хугацаатай урт хугацааны судалгааг нуур болон  цутгал голуудад  хийж  байна. Тус усны чанарын судалгааг нуур тойрсон 25 цэгт биохимм, микробиологийн   судалгааг тогмол хийж  байна.

Судалгааны эхний  үр дүнг оролцогч  талуудад  танилцуулж, хээрийн судалгааны арга зүйг таниулах сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн Ханх сум, Хатгал тосгонд  цаг уурын  шинж чанарын  25  төрлийн мэдээлэлийг   ACCURITE  төхөөрөмжөөр  бүртгэж,  томоохон цутгал гоуудад   усны түвшин хэмжигч  howo logger  байрлуулж, хурын хувин зэргийг байрлуулж  үр дүнг нэгдсэн    судалгаанд ашиглаж байна.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now