Хөвсгөлийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Байгаль хамгаалагч БОХ-ын улсын байцаагч нарт  шинээр мөрдөгдөж буй хууль дүрэм, зөрчил хянан шийдвэрлэх журам, биологийн төрөл зүйлийн ажиглалт судалгааны арга зүй талаарх сургалтыг хамгаалалтын захиргаа, төслийн нэгж хамтран нийт 3 удаагийн сургалтыг  зохион байгуулсан. Тус сургалтуудаар “Зөрчлийн тухай хууль” эрх зүйн акт тэмдэглэл хөтлөх, “Зөрчлийн хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Эрүүгийн тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, зөрчлийн тэмдэглэл, акт албан шаардлага хөтлөх зааварчилгаа өгөх зорилгоор аймгийн прокурорын газар, МХГ-тай хамтран  мэдээлэл сургалтыг зохи он багйуулсан. Сургалтанд байгууллагын 25 байгаль хамгаалагч, Хатгал тосгоны байгаль хамгаалагч, БОХ-ын улсын байцаагч нар хамрагдлаа. Биологийн төрөл зүйлийн ажиглалтын сургалтанд хамгаалалтын захиргааны үндсэн болон гэрээт, идэвхитэн байгаль хамгаалагч нар  оролцсон. 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now